The Central Bureau of Statistics (CBS) conducts a Business Cycle Survey twice a year among businesses in Curaçao. The aim of this survey is to gather current data on business and economic trends within various industries and the overall business sector. Additionally, entrepreneurs are asked to share their opinions and expectations regarding economic developments and the investment climate.

This survey is ongoing and includes all businesses with ten or more employees. For businesses with three to ten employees, a sample is selected.

For historical data on the Business Cycle Survey theme, please visit our online digital library by clicking here. CBS - Business Cycle Survey

Dashboard Results Business Cycle Survey 2019- 2021

Deze dashboard presenteert de resultaten van de Conjunctuurenquête voor de jaren 2019 tot en met 2021. Meer informatie over het onderzoek Conjunctuurenquête kunt u lezen onder het kopje Methodologie.

Methodology

De conjunctuurenquête wordt twee keer per jaar onder de bedrijven op Curaçao gehouden. Doel van de enquête is om op reguliere basis actuele informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers. Deze informatie is van direct belang voor het krijgen van inzicht in (ontwikkelingen van) de economie, werk en werkgelegenheid en investeringsklimaat. In juni wordt geënquêteerd over het eerste halfjaar van het lopende kalenderjaar, in december over het gehele jaar. Vanwege het verbeteren van de efficiency en een beperkt budget hebben nu voor de vijfde keer de bedrijven de enquête geheel online kunnen invullen. Dit middels speciale software die daarvoor is verkregen.

Met de verkregen gegevens van de bedrijven (NV’s en eenmanszaken met een balans en winst- & verliesrekening) wordt een beeld gegeven van verschillende onderwerpen waardoor de inhoud van dit artikel bestaat uit:

  •  Vertrouwen in de economie
  •  Vertrouwen in de toekomst
  •  Mening ten aanzien van het investeringsklimaat
  •  Omzetmutaties
  •  Conjunctuurindex
  •  Bedrijfsresultaten

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij alle bedrijven met tien of meer werknemers, terwijl van de bedrijven vanaf drie tot tien werknemers een steekproef wordt genomen. De CE is aldus voor een deel een steekproefonderzoek. Medio 2021 zijn er in totaal van ruim 460 bedrijven gegevens gekregen. Het onderzoek en de respons heeft zich qua grootte van bedrijven verspreid over zowel kleine- (tot 10 werknemers), middelgrote (tot 50 werknemers) als grote bedrijven vanaf 50 werknemers.

Door het nemen van een steekproef wordt een schatting gemaakt van de karakteristieken van de gehele populatie (alle bedrijven) en kunnen daar op een verantwoorde wijze uitspraken over worden gedaan. Onder bedrijven wordt hier verstaan NV’s en eenmanszaken met een balans en winst- & verliesrekening.

Bij de steekproeftrekking (voor de bedrijven van drie tot tien werknemers) wordt uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95 procent (5% foutenmarge, z-waarde van 1,96). Uitgaande van de gehele populatie van bedrijven vanaf 3 werknemers tot 10 werknemers komt dat op het moment van trekking neer op in totaal 330 bedrijven.

De steekproef wordt proportioneel getrokken, waarbij rekening wordt gehouden met en uitgegaan van het aantal bedrijven per bedrijfstak.

Zoals vermeld wordt bij vertrouwen in de toekomst, de mening ten aanzien van het investeringsklimaat en omzetmutaties ook inzicht gegeven in de situatie naar aantallen werknemers.

Bij de verschillende onderwerpen wordt er een vergelijking gemaakt met voorgaande periode van een half jaar daarvoor (de enquête wordt immers twee keer per jaar uitgevoerd). Uitzondering daarop zijn de omzetmutaties en bedrijfsresultaten. Deze worden altijd vergeleken met de resultaten van december van het voorgaande jaar. 

De gepresenteerde conjunctuurindex is een samengestelde index. Deze is opgesteld aan de hand van gegevens van de volgende indicatoren: vertrouwen in de toekomst, de perceptie van het investeringsklimaat, en de veranderingen van de omzetten (de omzetmutaties).  Deze zijn niet gewogen en geaggregeerd en vervolgens grafisch weergegeven. Als basisjaar is genomen 2010, het jaar van de verzelfstandiging van het Land Curaçao. De conjunctuurindex is een intervalschaal met ‘100’ als beginpunt. De bedoeling is dat de lezer door deze index een idee krijgt van het verloop van de conjunctuur.

Dit niet in absolute termen (het is een intervalschaal), doch in relatieve termen. Hierdoor is op eenvoudige wijze het verloop (trend) van de conjunctuur aan de hand van een drietal factoren gevisualiseerd.

Definitions

Investeringsbelemmeringen

Investeren in vernieuwing of vervanging is van groot belang voor het bestaan en in stand houden van een onderneming. Wil een onderneming winst maken en vooral, winst blijven maken, dan zijn investeringen zelfs een conditio sine qua non. Investeringsbelemmeringen spelen dus een hele belangrijke rol bij het ondernemen en doen van investeringen

Vertrouwen in de toekomst

Vertrouwen in de toekomst geeft een inzicht in de meningen van bedrijven over hun perspectief in het ondernemen in de toekomst. Dit kan positief of negatief worden aangegeven door de bedrijven.

Vertrouwen toekomst naar grootte bedrijven

Bij het vertrouwen in de toekomst naar het aantal werknemers van de bedrijven wordt een indeling gemaakt in 3 groepen, te weten 3 tot 10 werknemers (klein), 10 tot 50 werknemers (middelgroot) en 50 of meer werknemers (groot).

Mening ten aanzien van het investeringsklimaat

Het investeringsklimaat, ook wel genoemd ondernemersklimaat, is medebepalend voor het gaan doen van investeringen in een onderneming. Van belang zijn daarbij zaken zoals: vertrouwen, rechtszekerheid, functioneren overheid, stabiel financieel- en politiek beleid, arbeidswetgeving, mate van corruptie, en beschikbaarheid en kwaliteit van infrastructuur en productiefactoren. Een goed investeringsklimaat kan leiden tot meer investeringen, meer economische activiteiten, meer werkgelegenheid, terwijl een slechte investeringsklimaat het tegenover gestelde kan bewerkstelligen

Mening investeringsklimaat naar grootte bedrijven

De perceptie van het investeringsklimaat als afgeleide van het aantal werknemers van de bedrijven laat net als bij vertrouwen in de toekomst een verbetering en duidelijke onderlinge verschillen zien

Omzetmutaties

De omzetmutaties geven inzicht in welke mate de omzet is veranderd in vergelijking met de voorgaande periode. Bedrijven kunnen aangeven of de omzetten zijn toegenomen, dan wel afgenomen.

Conjunctuurindex

Conjunctuurindex geeft een beeld van de stand van de economie, opgesteld op basis van een aantal indicatoren. In het geval van de conjunctuurindex voor Curaçao is dit gedaan aan de hand van de volgende gegevens: het vertrouwen in de toekomst, de perceptie van het investeringsklimaat, en de veranderingen van de omzetten (de omzetmutaties). Deze zijn geaggregeerd in de vorm van een samengestelde index waarbij 100 als beginpunt is genomen.