Willemstad,  Een van de belangrijkst resultaten van de Conjuntuurenquete van december 2020 is dat bijna 81 procent van de benaderde bedrijven heeft aangegeven dat de pandemie een negatieve invloed heeft gehad op de omzet. Dat heeft na verloop van tijd een effect gehad op de personeelsomvang: bijna 33 procent van de bedrijven heeft daarmee te maken gehad.

Doel van de Conjuntuurenquete is om op reguliere basis, tweemaal per jaar, actuele informatie te kunnen verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers. De bedrijven zijn online benaderd, waarbij zowel kleine, middelgrote- als grote bedrijven met het onderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden tijdens de coronapandemie en de bijhorende beperkende maatregelen welke zijn ingevoerd. Gevolg hiervan was dat de bedrijvigheid en omzetten van bedrijven sterk zijn afgenomen. In vergelijking met juni 2020 is van een verdere verslechtering van de situatie geen sprake geweest, dit wellicht onder invloed van afgenomen COVID-restricties.

Belangrijkste resultaten Conjunctuur jaar 2020

 • Ruim 36 procent van de benaderde bedrijven heeft aangegeven te hebben geïnvesteerd in de laatste helft van 2020. Dat is 6 procentpunten meer in vergelijking met juni 2020.  
   
 • Van de bedrijven heeft 39 procent aangegeven dat er van investeringsbelemmeringen sprake is geweest, een hoog doch iets lager percentage dan afgelopen juni 2020 (41%).
 • Het vertrouwen in de economie is naar de mening van de ondernemers de afgelopen periode wat verbeterd. Het aandeel bedrijven wat heeft aangegeven dat het is verminderd, is afgenomen van 84 (in juni 2020) naar 66 procent in december 2020.
   
 • De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is in vergelijking met juni 2020 verbeterd. Minder bedrijven hebben aangegeven het klimaat slecht te vinden, dit is afgenomen van 67 (in juni 2020) naar 57 procent.
 • In vergelijking met december 2019 (vóór de coronacrisis) is het percentage ‘afname’ van de omzet sterk gestegen van 57 naar 79 procent. Zeer hoog, doch wat minder dan werd verwacht in juni van dat jaar (83%).
 • Het aandeel bedrijven welke een positief bedrijfsresultaat heeft behaald in 2020 bedraagt 42 procent. Dat is meer dan werd verwacht in juni 2020 (34%), doch aanzienlijk minder in vergelijking met december 2019 toen dit 66 procent was. Maar liefst 58 procent van de geïnterviewde bedrijven heeft te maken gehad met een negatief bedrijfsresultaat (24 procentpunt meer ten opzichte van 2019). Een hoog percentage bedrijven heeft aldus aangegeven niet in staat te zijn geweest winst te kunnen behalen.
 • De conjunctuurindex, geaggregeerd op basis van vertrouwen in de toekomst, de perceptie van het investeringsklimaat en de omzetmutaties, is per december 2020 uitgekomen op 34 procent. In december 2019 was de conjunctuurindex 53 is toen gedaald naar 30 procent in juni 2020.

Meer informatie:

U kunt de publicatie "Resultaten van Conjunctuurenquete jaar 2020" met uitgebreideren analyste hier downloaden.

Het CBS bedankt alle bedrijven voor de medewerking die zij aan dit onderzoek hebben gegeven.