Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt enkele van de resultaten van de Conjunctuurenquête van december 2019 bekend. Doel van deze enquête is om op reguliere basis, tweemaal per jaar, actuele informatie te kunnen verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers.

De bedrijven zijn deze periode geheel online benaderd. Voor het onderzoek zijn zowel kleine, middelgrote- als grote bedrijven benaderd. Van de kleinere bedrijven (vanaf drie tot tien werknemers) is een steekproef genomen.

Belangrijkste resultaten Conjunctuur jaar 2019

 • Bijna 43 procent van de benaderde bedrijven heeft aangegeven te hebben geïnvesteerd in de laatste helft van 2019. Dat is vrijwel gelijk aan juni 2019 toen dit 44 procent was.
   
 • Van de bedrijven heeft 26 procent aangegeven dat er van investeringsbelemmeringen sprake is geweest. Eveneens een vrijwel zelfde percentage als in juni 2019 (25%).
 • Het vertrouwen in de economie is naar de mening van de ondernemers de afgelopen periode wat minder negatief geworden. Het aandeel bedrijven wat heeft aangegeven dat het is verminderd, is afgenomen van 55 naar 50 procent en het percentage ‘gelijk gebleven’, is ten opzichte van juni 2019 toegenomen van 42 naar 48 procent.
   
 • Het vertrouwen in de toekomst is het afgelopen halfjaar 2019 verbeterd. Het percentage vertrouwen is toegenomen van 45 naar 51 procent. Dit ook bij alle drie de voor conjunctuur en economie belangrijke bedrijfstakken bouw, handel en horeca.
 • De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is in vergelijking met juni 2019 wat verbeterd. Minder bedrijven hebben aangegeven het klimaat slecht te vinden, dit is afgenomen van 42 naar 34 procent. De meeste bedrijven beoordelen het investeringsklimaat als ‘matig’. Dit is toegenomen van 54 naar 62 procent.
 • In vergelijking met december 2018 is het percentage ‘afname’ van de omzet met 57 procent vrijwel gelijk gebleven. Ook in 2019 heeft aldus meer dan de helft van de respondenten aangegeven een vermindering van de omzet te hebben gehad. Het percentage bedrijven waar de omzet is toegenomen is vrij sterk verminderd, van 37 naar 27 procent. 
 • Het aandeel bedrijven welke een positief bedrijfsresultaat heeft behaald bedraagt 66 procent. Dit is 4 procentpunten hoger dan de verwachting van juni en 8 procentpunt hoger dan het bruto winstpercentage van december 2018. Zo’n 34 procent van de geïnterviewde bedrijven heeft afgelopen december aangegeven een geen winst te hebben behaald (8 procentpunt minder ten opzichte van 2018).
 • De conjunctuurindex, geaggregeerd op basis van vertrouwen in de toekomst, de perceptie van het investeringsklimaat en de omzetmutaties, is per december 2019 met 53 procent 2 procentpunten lager uitgekomen dan in juni van dat jaar.

  For more detailed information please download the publication "Resultaten Conjunctuurenquete 2019".