Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt, analyseert en publiceert statistische gegevens over de sociaal-demografische en economische situatie van Curaçao op een reguliere basis. Zij doet dit door onderzoeken uit te voeren bij huishouden (sociaal demografische gegevens van de leden van de huishoudens) en door onderzoeken uit te voeren bij bedrijven.

Als het CBS bij een huishouden aankomt om allerlei persoonljke vragen te stellen dan zal zeker de vraag opkomen bij de respondent hoe het CBS omgaat met persoonlijke gegevens?

Wat zijn persoonsgegevens?

De Landsverordening bescherming persoonsgegevens beschrijft persoonsgegvens als
"alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon". Losse gegevens die samengevoegd kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon vormen ook persoonsgegevens". 

Bescherming van persoonsgegevens bij het CBS

Bescherming van persoonsgegevens gebeurt op verschillende wijze:

Voor wat betreft het personeel van het CBS:

 • Alle vaste medewerkers van het CBS moeten zich houden aan de geheimhoudingsplicht zoals aangegeven in de Statistieklandsverordening PB 2011, nr19

  Artikel 5, lid 2 :
  Het is aan een ieder, die ingevolge deze landsverordening met enige werkzaamheid is belast, verboden van de ontvangen opgaven en inlichtingen bedoeld in artikel 2 alsmede van de gegevens, bij de inzage van boeken, bescheiden en andere informatiedragers als bedoeld in artikel 3, verkregen, verder gebruik te maken dan voor de uitoefening van zijn taak gevorderd wordt.

   
 • Alle enquêteurs moeten zich ook houden aan de geheimhoudingsplicht zoals aangegeven in de Statistieklandsverordening PB 2011, nr.9
 • Alle enquêteurs onderteken in het begin van een onderzoek een Overeenkomst van Opdracht. In deze overeenkomst is het volgende opgenomen:

  " 8. Dat de informatie die aan de opdrachtnemer verstrekt wordt in het kader van de enquêtes of andere werkzaamheden, door de opdrachtnemer geheim zal worden gehouden en alleen zal worden verstrekt aan diegeneen binnen het CBS die daarvoor in aanmerking komen"

Voor wat betreft Data/Bestanden:

 • Allereerst publiceert CBS nooit gegevens van individuele personen of bedrijven maar publiceert altijd informatie van een verzameling van personen en een verzameling van bedrijven.  Hieruit is het niet mogelijk de informatie naar een individu of bedrijf te herleiden.  
 • Bij alle huishoudonderzoeken is het invullen van de eigen naam optioneel. Ten alle tijde kan de respondent een andere naam aangeven. Het doel hiervan is om het proces voor de enqueteur en respondent te vergemakkelijken tijdens het digitale dataverzamelingsproces.
 • Bij bedrijfsonderzoeken  worden persoonsgegevens  alleen gebruikt voor het benaderen van personen als contactpersoon.
 • Alle data die tijdens een onderzoek wordt verkregen worden tijdens het analyse proces geanonimiseerd.
 • De onderzoekbestanden worden direct in  de beveiligde server van het CBS opgenomen. De bestanden worden volgens internationale richtlijnen bewaard en toegang tot de bestanden is  alleen toegestaan aan CBS personeel.
 • Persoonlijke data zoals namen worden zo vroeg mogelijk in het proces uit de databestanden verwijderd. Dit betekent dat databestanden voor onderzoeksdoeleinden geen namen en geen adressen bevatten.
 • CBS gebruikt de data alleen voor statisitische en onderzoeksdoeleinden. CBS is uitgezonderd in de Landsverordening bescherming persoonsgegevens (artikel 36) en de Statistiekslandsverordering om data voor administratieve, verificatie en legale doeleinden te gebruiken.
 • CBS gebruikt de data nooit voor marketing doeleinden.

Contact
Heeft u naar aanleiding van dit artikel  nog vragen dan kunt u dit ten alle tijden mailen naar:

CBS
tbv. de direkteur
Email: info@cbs.cw