Heden publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de uitkomsten van de berekeningen van de subjectieve armoedegrens voor Curaçao. De subjectieve armoedegrens onderscheidt zich van de objectieve armoedegrens in die zin dat de objectieve benadering armoede definieert aan de hand van de opinie van experten. In de subjectieve benadering geven respondenten hun mening over de situatie van hun huishouden ten aanzien van de mate van welzijn (al dan geen armoede). Het gaat dus om de perceptie van de respondenten over armoede. De subjectieve armoedegrens wordt gedefinieerd als het inkomensniveau waarbij een huishouden nog net in staat is om in de maandelijkse basisbehoeften te voorzien. Met basisbehoeften wordt bedoeld: Voedsel, kleding en wonen (huur of de huurwaarde, hypotheek, gas, water, elektriciteit en verzekeringen voor de woning) en andere noodzakelijke aspecten die voor het dagelijkse leven vereist zijn (zoals vervoer, vuilophaaldienst).

Gebruikte methodologie

In 2016 heeft het CBS een Budgetonderzoek uitgevoerd. Als onderdeel van dit huishoudonderzoek is een aparte vragenlijst opgenomen om de opinie van respondenten over hun levenssituatie te meten. Bij het meten van subjectieve armoede wordt doorgaans gebruik gemaakt van de volgende benaderingen: een kwalitatieve benadering en een materiële (inkomens-)benadering. In de kwalitatieve benadering worden vragen gesteld die betrekking hebben op de perceptie van de respondent over het welzijnsniveau van het huishouden of de mate van satisfactie met de levenssituatie. Een voorbeeld van de materiële benadering zijn de zogeheten minimum inkomensvragen, die bedoeld zijn om de respondent zijn of haar mening te laten geven over wat hij of zij als voldoende inkomen (het minimum) beschouwt waar het huishouden per maand mee rond kan komen.

Uitkomsten

De armoedegrens voor een representatief huishouden (één volwassenen en twee minderjarige kinderen) bedraagt per 1 januari 2016 Naf. 2070,-  per maand.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de armoedegrens per type huishouden.

Jaarlijkse aanpassingen

Geadviseerd wordt om de armoedegrens jaarlijks aan te passen op grond van de gestegen kosten van levensonderhoud, zoals deze blijkt uit de ontwikkeling in het Consumenten prijsindexcijfer dat door het CBS wordt berekend.

Voor een uitgebreide analyse over dit onderwerp verwijzen wij u naar de publicatie “Armoedegrens : een subjectieve benadering” die gratis gedownload kan worden van de homepage van de website van het CBS www.cbs.cw