1.  In de stellen een Centraal Bureau voor de Statistiek ressorterende onder de Minister van Economische Zaken.
Zaken en staande onder leiding van een Directeur. Tot de zorg van het Centraal Bureau voor de Statistiek behoort:
Het doen van voorstellen ter bepaling van de wijze waarop opgaven en inlichtingen worden ingenomen ter opstelling van de nationale rekeningen, ter uitvoering van vols- en woning tellingen en budgetonderzoeken, ter opstelling van statistieken van prijzen, statistieken ban de binnen-en buitenlandse handel, landbouwstatistieken, statistieken van industrie en bouwnijverheid, statistieken van verkeer en vervoer, financiële statistieken milieustatistieken, bevolkingsstatistieken, gezondheidsstatistieken, statistieken van onderwijs, statistieken van arbeid en inkomen, social-culturele statistieken, statistieken van criminaliteit en rechtspleging en voorts ter opstelling van alle overige statistieken die nuttig worden geacht voor praktijk of wetenschap; het verzamelen, bewerken en publiceren van genoemde statistische opgaven.

2. Ten behoeven van het Centraal Bureau voor de Statistiek in de eilandgebieden Aruba, Bonaire en de Bovenwindse Eilanden een afdeling in
    te stellen staande onder leiding van een vertegenwoordiger van de Directeur.


3. Het landsbesluit van de 13de juli 1978 no. 31 (P.B. 1978, no,199) houdende de opheffing van het Departement van Economische Zaken
    te wijzigen als volgt: in het sub III bepaalde vervallen de woorden,,de statistiek”

PB 1980 nr 32 Instellingsbesluit CBS