Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt enkele van de resultaten van de Conjunctuurenquête van juli 2020 bekend. Het heeft aldus plaatsgevonden na de lockdown van maatschappij en economie welke in verband met het coronavirus was ingevoerd. Gevolg hiervan was dat de bedrijvigheid en omzetten van bedrijven zeer sterk zijn afgenomen. Ruim 83 procent van de benaderde bedrijven heeft aangegeven dat de lockdown een (erg) negatieve invloed heeft gehad op de omzet.

Doel van deze enquête is om op reguliere basis, tweemaal per jaar, actuele informatie te kunnen verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers.

De bedrijven zijn ook deze periode geheel online benaderd. Voor het onderzoek zijn zowel kleine, middelgrote- als grote bedrijven bezocht. Van de kleinere bedrijven (vanaf drie tot tien werknemers) is een steekproef genomen.

Belangrijkste resultaten Conjunctuur 1e halfjaar 2020

  • Precies 30 procent van de benaderde bedrijven heeft aangegeven te hebben geïnvesteerd in de eerste helft van 2020. Dat is 13 procentpunten minder in vergelijking met december 2019.  
     
  • Van de bedrijven heeft 41 procent aangegeven dat er van investeringsbelemmeringen sprake is geweest, het hoogste percentage ooit gemeten (in december 2014 was dit 39%) en 15 procentpunten meer dan afgelopen december.
  • Het vertrouwen in de economie is naar de mening van de ondernemers de afgelopen periode sterk verminderd. Het aandeel bedrijven wat heeft aangegeven dat het is verminderd, is toegenomen van 50 naar 84 procent. Het percentage ondernemers dat heeft aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven, is ten opzichte van december 2019 afgenomen van 48 naar 16 procent.
  • Het vertrouwen in de toekomst is het afgelopen halfjaar 2020 verslechterd. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst, is in vergelijking met december 2019 duidelijk afgenomen van 51 naar 35 procent. Het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven géén vertrouwen te hebben in de toekomst, is eveneens verslechterd en wel van 22 naar 30 procent.  
  • De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is in vergelijking met december 2019 drastisch verslechterd. Meer bedrijven hebben aangegeven het klimaat slecht te vinden, dit is vrijwel verdubbeld van 34 naar 67 procent. Het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven het klimaat goed te vinden is veranderd van 4 naar 1 procent van de bedrijven. Duidelijk minder bedrijven beschouwen het investeringsklimaat als ‘matig’. Dit is gehalveerd van 62 naar 31 procent.
  • In vergelijking met december 2019 is het percentage ‘afname’ van de omzet sterk gestegen, van 57 naar 83 procent. Het percentage bedrijven waar de omzet is toegenomen is verminderd van 27 naar 10 procent. Ruim 83 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat de lockdown een (erg) negatieve invloed heeft gehad op de omzet. Bijna 15 procent heeft aangegeven ‘geen invloed’ en ruim 2 procent dat het een (erg) positieve invloed heeft gehad op de omzet. 
  • Het aandeel bedrijven welke een positief bedrijfsresultaat verwacht te behalen bedraagt nog geen 35 procent. Dit is 31 procentpunt minder dan het percentage van december 2019. Bijna 66 procent van de geïnterviewde bedrijven heeft aangegeven een negatief bedrijfsresultaat te verwachten (31 procentpunt meer ten opzichte van 2019). Een sterk toegenomen en hoog percentage bedrijven verwacht aldus niet in staat te zijn winst uit de onderneming te kunnen behalen.
  • De conjunctuurindex, geaggregeerd op basis van vertrouwen in de toekomst, de perceptie van het investeringsklimaat en de omzetmutaties, is per juli 2020, na de lockdown, uitgekomen op 30 procent. Dit is maar liefst 23 procentpunten lager in vergelijking met december 2019.

Meer informatie:

U kunt hier het gehele document downloaden

Resultadonan di Enkuesta di Koyuntura pa e promé mitar di aña 2020