Inleiding 


Tijdens de census van 2011 is woningleegstand geregistreerd. Leegstand vooronderstelt onderbenutting van de woningvoorraad en heeft daarmee een negatief imago. De invloed van leegstand op de woningmarkt ligt echter niet zo voor de hand. Zoals in dit artikel naar voren zal komen, kan leegstand afhankelijk van de omstandigheden waarin het voorkomt, een uiting zijn van aantasting van de woningmarkt of juist een factor zijn die een positieve bijdrage levert aan het functioneren hiervan. Waar leegstand een punt van aandacht wordt, is het nuttig om meer inzicht te verkrijgen in de aard hiervan.
In dit artikel worden de gegevens van de leegstand zoals deze in de census van 2011 zijn opgenomen geanalyseerd. De bevindingen van deze analyse worden gecombineerd met de bestaande kennis van de marktomstandigheden om het karakter van de leegstand te bepalen. Dit wordt gedaan voor de woningmarkt als geheel en voor de delen van de totale woningmarkt (deelmarkten).
Bij het beoordelen van het karakter van de leegstand staat centraal de vraag in hoeverre de leegstand als een aantasting dan wel als een bijdrage voor de woningmarkt kan worden gezien. Deze beoordeling is verbonden met de begrippen frictieleegstand en structurele leegstand. Deze begrippen zullen in dit artikel uitgelegd worden.

Lees meer:  Leegstand: een structureel probleem op de Curaҫaose woningmarkt