Uit de resultaten van het Arbeidskrachtenonderzoek dat in april van dit jaar is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het werkloosheidspercentage gestegen is naar 21,2 procent.

Dit is een zeer significante stijging ten opzichte van het laatst geregistreerde werkloosheidspercentage van 13,4 procent in september 2018. Zelfs met een afnemende bevolking ontdekte het Centraal Bureau voor de Statistiek de toename van meer dan 6000 werklozen in de afgelopen zes maanden. De toename bestaat uit de groepen die eerder in dienst of economisch inactief waren. Economisch inactieven zijn personen die niet werken en om diverse redenen niet actief op zoek zijn naar werk.

De beroepsbevolking van een land bestaat uit personen (15 jaar en ouder) die in dienst zijn of actief op zoek zijn naar werk. In september van 2018 registreerde het CBS 70.153 mensen die tot de beroepsbevolking behoren in tegenstelling tot de huidige omvang van de beroepsbevolking, namelijk 73.097. Deze verandering wordt toegewezen aan de stijging van de geschatte werkloze bevolking. De werklozen zijn in de afgelopen zes maanden gegroeid van 9.424 (december 2018) personen tot 15.464 (april 2019); dit is een stijging van 64%.

Werkloosheid heeft een rechtstreeks effect op particuliere huishoudens. Naarmate de koopkracht van huishoudens daalt kan dit leiden tot meer werkloosheid, doordat bedrijven minder inkomsten genereren. Het heeft daarnaast gevolgen voor de overheidskas, omdat lagere koopkracht lagere inkomsten betekent voor de overheid en dus een onbalans in de begroting.

The unemployment rate increased to 21,2%

The Labour Force Survey conducted in April of this year shows an unemployment rate of 21.2 percent. This is a very significant increase on the last recorded unemployment rate of 13.4 percent in September 2018. Even with a decreasing population, the Central Bureau of Statistics (CBS) detected an increase of more than 6,000 unemployed persons in the last six months. This increase consists of people who were previously employed or economically inactive. The economically inactive persons are those who are not employed and for various reasons are not actively looking for employment.

The labour force of a country are those who are employed or are actively looking for work. In September of 2018, CBS recorded a labour force of 70,153 people as opposed to the current size of the labour force which is 73,097.  This increase can be completely contributed to the 64% increase of the estimated unemployed population which grew from 9,424 people to 15,464 in the last six months.

Unemployment has a direct effect on private households as the purchasing power decreases which can lead to more unemployment as businesses lose income. It also effects the governmental coffers as lower purchasing power signifies lower income for the government and thus an imbalance in the budget.