De economie daalt met 1 procent in 2016

In 2016 komt de groei van het bruto binnenlands product (BBP) lager uit dan in het voorafgaande jaar. De eerste voorlopige berekeningen met betrekking tot de economische ontwikkeling op Curaçao geven een afname van 1 procent. De percentages hebben betrekking op de reële ontwikkelingen, dat wil zeggen, dat zij gecorrigeerd zijn voor prijsontwikkelingen. Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt.

De economische groei wordt berekend aan de hand van de volumegroei in het productieproces en de conjunctuurontwikkeling. Deze gegevens zijn nog voorlopig, omdat nog niet over volledige gegevens van alle bedrijfstakken kan worden beschikt. De economische indicatoren zijn statistieken die de huidige status van de economie van een land aangeven, afhankelijk van een bepaald gebied van de economie (zoals de industrie, de werkgelegenheid, de handel, etc.).

Economische stagnatie is de laatste jaren een heersend scenario voor Curaçao. Met economische stagnatie wordt bedoeld een periode met een trage economische groei, waarbij de economische ontwikkeling bijvoorbeeld rond de nul procent is. In 2016 is de economische ontwikkeling gedaald met 1 procent in vergelijking met de groei van 0,3 procent in 2015. De ontwikkeling op Curaçao wordt ook beïnvloed door de deflatie van 0 procent in 2016. Het gemiddelde prijspeil bleef in 2016 gelijk welke zeer uitzonderlijk is.

 

De economische ontwikkeling

De groei van de economische activiteiten in 2016 heeft plaatsgevonden in voornamelijk de bedrijfstakken: “landbouw, visserij en mijnbouw” (2,8%), “ Utiliteitsbedrijven” (3,9%), “Bouw” (2,9%), “Zakelijke diensten” (0,2%), “Gezondheidszorg” (1,1%) “ Financiële bemiddeling” (2,6%) en “Overheid” (1,2%).

De toegevoegde waarde van landbouw, visserij en mijnbouw zet door in zijn groei met iets meer dan 2 procent, welke een daling vertoont in vergelijking met het voorgaand jaar (4,5%).

De utiliteitssector vertoont een stijging van bijna 4 procent in 2016. In deze bedrijfstak is er een verhoging in de volume-activiteiten waargenomen van zowel water als elektriciteit. De prijscomponent voor water is ook gedaald met 1 procent.

Bij de bouw was er onder andere een vooruitgang. Deze positieve prestatie kan worden toegeschreven aan onder andere de verbetering van de wegen infrastructuur, uitbreiding vliegveld, particuliere woningbouwprojecten en de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

De zakelijke diensten waarbij onroerend goed, verhuur, en bedrijven activiteiten behoren, hebben een trage ontwikkeling van 0,2 procent ondervonden in 2016.

De activiteiten van de financiële dienstverlening zijn toegenomen met ruim 2 procent. De belangrijkste indicatoren van de financiële instellingen wijzen erop dat de reële toegevoegde waarde van lokale commerciële banken samen met die van de internationale financiële dienstverlening zijn gestegen.

In 2016 is de voorlopige toegevoegde waarde van de overheidsactiviteiten gestegen. De bijdrage tot de economische ontwikkeling van de overheid was reëel minder in vergelijking met 2015.

Verder heeft de daling van de economische activiteiten in 2016 voornamelijk plaatsgevonden in de bedrijfstakken: “Industrie” (-5,5%), “Handel” (-4,6%), “Hotels en restaurants” (-4,2%), “Transport & Communicatie” (-6,9%), “Onderwijs’ (-6,0%) en “Overige diensten” (-3,7%).

De activiteiten in de industrie zijn afgenomen door een daling van de olieraffinage activiteiten die van invloed was op de hele sector en andere productie activiteiten van bedrijven in 2016.

De activiteiten in de handel zijn afgenomen met meer dan 4 procent. De daling is veroorzaakt door een afname van de goedereninvoer en de verschillende handelsactiviteiten van de bedrijven.

De toerisme sector verkeert in een moeilijke periode. In 2016 zijn de activiteiten in de bedrijfstak hotels en restaurant afgenomen ten opzichte van het jaar 2015. Een globaal overzicht van het aantal overnachtingen van toeristen vanuit de verschillende toeristische regio’s laten een achteruitgang zien met uitzondering van Europa die een groei liet zien van 2 procent. De overnachtingen van Noord en Zuid-Amerikaanse toeristen zijn gedaald met respectievelijk 8 en 25 procent. Noemenswaardig is de achteruitgang vanuit Venezuela van min of meer 30.000 toeristen minder dan het jaar daarvoor. Van de Caribische regio is het aantal overnachtingen ook afgenomen met 4 procent in 2016 vergeleken met 2015. Uit andere gebieden zijn overnachtingen met 3 procent achteruitgegaan. Min of meer is zowel het totaal aantal overnachtingen van toeristen en het totaal aantal bezoekers afgenomen met ruim 6 procent in 2016. Er was ook een lager hotel bezettingsgraad van rond 68 procent. Alles overziend brengt deze ontwikkelingen tot een lager toegevoegde waarde in de bedrijfstak hotels en restaurants van meer dan 4 procent.

De trend in de bedrijfstak transport & communicatie vertoont een doorzettende daling van bijna 7 procent in de economische activiteiten ten opzichte van voorgaande jaren. Bij transport zijn de activiteiten in de haven en luchthaven achteruitgegaan. De haven activiteiten zijn voornamelijk gedaald door de daling in binnengeloodste schepen en minder cruise calls en passagiers in 2016. De luchttransportactiviteiten namen af in het aantal passagiers en de landingen, en het aantal luchtvrachten nam af. In de sector communicatie wordt ook een daling waargenomen in 2016.

 

De wereld economie

Volgens de “World Economic Outlook”[1] van het Internationaal Monetair Fonds bedraagt in 2016 de groei voor de wereld economie 3,1 procent. In 2016 is de economische ontwikkeling ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met het jaar 2015 (3,4%).

De ontwikkelde economieën geven een gemiddelde groei aan van 1,7 procent in 2016. De groei is voornamelijk beïnvloed door o.a. de Verenigde Staten (1,6%), de Eurozone (1,7%), Verenigde Koninkrijk (1,8%), Canada (1,4%), en Japan (1%).

De opkomende en ontwikkelingseconomieën zetten door met een groei van 4,1 procent in 2016, bijna hetzelfde percentage in vergelijking met 2015 (4,2%). De economieën van Azië zijn gegroeid met 6,4 procent.

In 2016 vertoont de economische ontwikkeling van Zuid Amerika een gemiddelde daling van 2,7 procent, terwijl Midden Amerika een stijging van 3,8 procent aangeeft. De Caribische regio heeft een reële groei van gemiddeld 3,4 procent in 2016. De economische ontwikkeling in Curaçao loopt helaas achter in 2016, vergeleken met de gemiddelde voortgang van de Caribische regio.

Eerste resultaten van het Bruto Binnenlands Product Curaçao 2016