De economie neemt toe met 0,3 procent in 2015

De eerste voorlopige berekeningen met betrekking tot de economische ontwikkeling op Curaçao geven een toename van 0,3 procent in 2015. De percentages hebben betrekking op de reële ontwikkelingen, dat wil zeggen, dat zij gecorrigeerd zijn voor prijsontwikkelingen. Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt.

De economische groei wordt berekend aan de hand van de volumegroei in het productieproces en de conjunctuurontwikkeling. Deze gegevens zijn nog voorlopig, omdat nog niet over volledige gegevens van alle bedrijfstakken kan worden beschikt. De economische indicatoren zijn statistieken die de huidige status van de economie van een land aangeven, afhankelijk van een bepaald gebied van de economie (zoals de industrie, de werkgelegenheid, de handel, etc.).

Economische stagnatie is de laatste jaren een heersend scenario voor Curaçao. Met economische stagnatie wordt bedoeld een periode met een trage economische groei, waarbij de economische ontwikkeling bijvoorbeeld rond de nul procent is. Vanaf 2009 tot heden is de ontwikkeling van de economie voornamelijk rond de nul procent. In 2015 is de economische ontwikkeling iets gegroeid in vergelijking met de daling van 1,1 procent in 2014. De ontwikkeling op Curaçao wordt ook beïnvloedt door de deflatie hetgeen 0,5 procent is in 2015. Een deflatie is een zeldzaam fenomeen en zorgt voor een daling van het gemiddelde prijspeil.

Economische Ontwikkeling

De groei van de economische activiteiten in 2015 heeft plaatsgevonden in voornamelijk de bedrijfstakken: “landbouw, visserij en mijnbouw” (4,4%), “Bouw” (9,0%), “Zakelijke diensten” (4,9%), “Onderwijs” (1,8%), “Overige diensten” (6,3%), “ Financiële intermediatie” (0,8%) en “Overheid” (3,9%).

De toegevoegde waarde van landbouw, visserij en mijnbouw is gegroeid met iets boven 4% welke in de voorgaande jaar een daling vertoonde van ongeveer dezelfde percentage (4,1%).

Bij de bouw was er onder andere een aanzienlijk vooruitgang in productie van bouwmaterialen en bouwwerken.

Ook zijn de activiteiten van de financiële dienstverlening toegenomen met 0,8 procent. De belangrijkste indicatoren wijzen erop dat de reële toegevoegde waarde van lokale banken zijn gestegen samen met die van de internationale financiële dienstverlening.

In 2015 is de voorlopige toegevoegde waarde van de overheidsactiviteiten gestegen. De bijdrage tot de economische ontwikkeling van de overheid was reëel meer in vergelijking met 2014.

Verder heeft de daling van de economische activiteiten in 2015 voornamelijk plaatsgevonden in de bedrijfstakken: “Industrie” (-4,0%), “Nutsbedrijven” (-5.1%), “Handel” (-2,0%), “Hotels en restaurants” (-2,7%),  “Transport & Communicatie” (-7,4%) en “Gezondheidszorg” (-0,2%).

De activiteiten in de industrie zijn afgenomen door een daling van de olieraffinage activiteiten die van invloed was op de hele sector ondanks de vooruitgang in scheepsreparatie activiteiten en andere productie activiteiten van bedrijven in 2015.

De bedrijfstak nut vertoont een daling van meer dan 5 procent in 2015. In deze bedrijfstak is er een verlaging in de volume activiteiten waargenomen van zowel water als elektriciteit.  Ondanks een nieuwe component terug geleverde zonne-energie is de volumecapaciteit niet toereikend om een groei te veroorzaken in de productie van elektriciteit.

De activiteiten in de handel zijn afgenomen met 2 procent. Dit is toe te rekenen aan een daling van de invoer van goederen en de verschillende handelsactiviteiten van bedrijven in 2015.

In 2015 is de bedrijfstak hotels en restaurant afgenomen ten opzichte van het jaar 2014. Het aantal toeristen uit Zuid-Amerika en het Caribische gebied die op Curaçao overnachten is respectievelijk  gedaald met 20 en 8 procent. Van de Noord Amerikaanse regio is het aantal overnachtingen toegenomen met 17 procent in 2015 vergeleken met 2014. Uit het Europese gebied zijn overnachtingen met 4 procent vooruitgegaan. Min of meer is het totaal aantal overnachtingen van toeristen afgenomen met 4 procent en het totaal aantal bezoekers toegenomen met ruim 3 procent in 2015. Er was ook een iets hogere bezettingsgraad van meer dan 71 procent in hotels. Ondanks deze positieve ontwikkeling in de bedrijfstak is er toch een daling vanwege wegingsfactoren te constateren.

In de bedrijfstak transport & communicatie is er een daling geconstateerd van 7,4 procent in de economische activiteiten. Bij transport zijn bepaalde activiteiten in de haven en luchthaven achteruitgegaan. De luchttransport-activiteiten namen toe in het aantal passagiers en de landingen, en het aantal vracht nam af. In de communicatie wordt ook een daling waargenomen in 2015.

Wereld economie

Volgens de “World Economic Outlook”[1] van het Internationaal Monetair Fonds bedraagt in 2015 de groei voor de wereld economie 3,1 procent. In 2015 is de economische ontwikkeling iets achteruit gegaan in vergelijking met het jaar 2014 (3,4%).

De opkomende en ontwikkelingseconomieën tonen in het algemeen een groei van 4,0 procent in 2015. Dit is een mindere groei in vergelijking met 2014 (4,6%). De economieën van Azië en Europa zijn gegroeid met respectievelijk 6,6 en 3,5 procent.

De ontwikkelde economieën geven een gemiddelde groei aan van 1,9 procent in 2015. De groei is voornamelijk beïnvloed door o.a. de Verenigde Staten (2,4%), de Eurozone[2] (1,6%), en Japan (0,5%).

In 2015 vertoont de economische ontwikkeling van Latijns Amerika en het Caribische gebied een lichte daling van 0,1 procent, terwijl er in 2014 sprake is van een groei van 1,3 procent. De Caribische regio heeft een groei van gemiddeld 4,0 procent in 2015. De economische ontwikkeling in Curaçao is ook positief in 2015, al hoewel de groei gematigder is vergeleken met het gemiddelde van de Caribische regio.

Eerste resultaten van het Bruto Binnenlands Product Curaçao 2015