Curaçaosche economie krimpt verder in 2014 met 1,1 procent

De eerste voorlopige berekeningen met betrekking tot de economische ontwikkeling op Curaçao geven een daling van 1,1 procent in 2014. De percentages hebben betrekking op de reële ontwikkelingen, dat wil zeggen, dat zij gecorrigeerd zijn voor prijsontwikkelingen. Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt.

De economische groei wordt berekend aan de hand van de volumegroei in het productieproces en de conjunctuurontwikkeling. Deze gegevens zijn nog voorlopig, omdat nog niet over volledige gegevens van alle bedrijfstakken kan worden beschikt. De economische indicatoren zijn statistieken die de huidige status van de economie van een land aangeven, afhankelijk van een bepaald gebied van de economie (zoals de industrie, de werkgelegenheid, de handel, etc.).

Sinds 2009 verkeert Curaçao in een economische stagnatie. Hiermee wordt bedoeld een periode met een trage economische groei, waarbij de economische ontwikkeling bijvoorbeeld rond de nul procent is. In 2014 is de economische ontwikkeling verder verslechterd met 0,3 procentpunten in vergelijking met 2013. De trage ontwikkeling op Curaçao wordt ook beïnvloedt door de inflatie hetgeen 1,5 procent is in 2014.

Economische Ontwikkeling

De daling van de economische activiteiten in 2014 heeft voornamelijk plaatsgevonden in de bedrijfstakken: “landbouw, visserij en mijnbouw” (-4,1%), “Overheid” (-3,6%), “Handel” (-3,2%),  “Bouw” en “Transport & Communicatie” (-2,8%), “Nutsbedrijven” (-2,4%), “Zakelijke diensten” (-2,3%), “ Financiele intermediatie” (-2,1%), “Industrie” (-0,9%), “Overige diensten & particuliere huishoudens” (-0,6%).

De toegevoegde waarde van landbouw, visserij en mijnbouw is gedaald met iets boven 4% welke in de voorgaande jaar ook rond dezelfde percentage was.

In 2014 is de voorlopige toegevoegde waarde van de overheidsactiviteiten gedaald. De bijdrage tot de economische ontwikkeling van de overheid was reëel minder dan in 2013.

De activiteiten in de handel zijn afgenomen met ruim 3 procent. Dit is toe te rekenen aan een daling van de invoer van goederen en diensten en de verschillende handelsactiviteiten van bedrijven in 2014.

Zowel in de bedrijfstak bouw en in transport & communicatie is er een daling geconstateerd van 2,8 procent in de economische activiteiten. Bij de bouw was er onder andere minder vooruitgang in productie van bouwmaterialen. Bij transport zijn bepaalde activiteiten in de haven en luchthaven achteruitgegaan. De luchttransport-activiteiten namen af als gevolg van een daling in het aantal passagiers, landingen en het aantal vracht.

De bedrijfstak nut vertoont een daling van meer dan 2 procent in 2014. In deze bedrijfstak is er een verlaging in de volume activiteiten waargenomen van water en elektriciteit.

Ook zijn de activiteiten van de financiële dienstverlening afgenomen met 2 procent. De belangrijkste indicatoren wijzen erop dat de reële toegevoegde waarde van lokale banken zijn gedaald; deze toegevoegde waarde heeft tevens een zwaarder gewicht in deze bedijfstak. De internationale financiële dienstverlening vertoont een stijging.

De activiteiten in de industrie zijn afgenomen door een sterke daling van de scheepsreparatie die van invloed was op de hele sector ondanks de vooruitgang in olieraffinage productie en andere productie activiteiten van bedrijven in 2014.

Verder heeft de groei van de economische activiteiten in 2014 plaatsgevonden in voornamelijk de bedrijfstakken: “Hotels en restaurants” (5,4%), “Onderwijs” (2,2%) en “Gezondheidszorg” (1,5%).

In 2014 is de bedrijfstak hotels en restaurants vooruitgegaan ten opzichte van het jaar 2013. Het aantal toeristen uit Zuid-Amerika die op Curaçao overnachten is gestegen met 4 procent en van de Noord Amerikaanse regio is het aantal gedaald met 8 procent in 2014 vergeleken met 2013. Het aantal toeristen uit het Caribische gebied zijn gedaald met 14 procent, terwijl het aantal toeristen uit Europa met 6 procent zijn vooruitgegaan. Het totaal aantal toeristen die overnachten is toegenomen met 6 procent en het totaal aantal bezoekers was rond de 3 procent meer in 2014. Deze groei heeft geleid tot een hogere bezettingsgraad van meer dan 70 procent in hotels .

Wereld economie

Volgens de “World Economic Outlook”[1] van het Internationaal Monetair Fonds bedraagt in 2014 de groei voor de wereld economie 3,4 procent. In 2014 is de economische ontwikkeling gelijk gebleven als in 2013. Dit is vooral veroorzaakt door opkomende en ontwikkelingseconomieën, zoals China wiens economie iets minder is gegroeid met 7,4 en de ASEAN-5[2] die een mindere groei laten zien van 4,6 procent in 2014.

Van de ontwikkelde economieën zoals de Verenigde Staten toont de economie in 2014 een stijging van 2,4 procent, in de Eurozone is de economie vooruitgegaan met slechts 0,9 procent.

De economische ontwikkeling van Latijns Amerika en het Caribische gebied toont een vertraagde groei van 1,3 procent in 2014. De Caribische regio toont een groei van 4,7 procent in 2014. De economische ontwikkeling in Curaçao is in vergelijking met de Caribische regio achteruit gegaan.

Eerste resultaten van het Bruto Binnenlands Product Curaçao 2014