Het kwantificeren van broeikasgasemissies en publiceren van deze Carbon Footprint over het jaar 2018 is een vervolg van de reeds verschenen Footprints van de jaren 2010 en 2015.  

Een Carbon Footprint geeft inzicht in de bijdrage van Curaçao aan de emissies van broeikasgassen m.n. kooldioxide CO2 en methaan CH4  welke de voornaamste oorzaak zijn van klimaatverandering.  Daartoe zijn nu ook voor 2018 de emissies van Curaçao geïnventariseerd en geanalyseerd. De verkregen informatie kan dienen voor het opstellen en verbeteren van beleid en het verminderen van de bijdrage aan broeikasgasemissies. Het is de bedoeling in 2022 wederom een nieuwe Carbon Footprint op te stellen over het jaar 2021.

Het onderzoek heeft zich gericht op de belangrijkste bronnen van broeikasgassen, te weten:

  • brandstofverbruik t.b.v. elektriciteit- en waterproductie,
  • brandstofverbruik t.b.v. transport (hoofdzakelijk wegtransport, geen zee- of luchtvaart),
  • brandstofverbruik en emissies in de industrie (olieraffinage en betonindustrie). 
  • gestort afval,
  • gebruik van gas (huishoudens en bedrijven),

De benodigde data voor de berekeningen zijn verkregen van Aqualectra, CRU, Curoil/Curgas, Refineria ISLA en Selikor. De medewerking door de bedrijven, van groot belang voor het slagen van het onderzoek, is goed geweest.

De totale uitstoot van broeikasgassen is bijna 2308 kiloton CO2 in 2018 (ruim 2,3 miljoen ton). Een vermindering van maar liefst 45 procent t.o.v. 2015, dit ten gevolge van de sterk teruggelopen activiteiten van de raffinaderij (-87%), afname verbruik CRU (-34%), de afname van gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van water en elektra (-7%), en een bescheiden afname van benzine en diesel voor transportmiddelen (-2%).

De CRU draagt het meeste bij aan de totale uitstoot met 38 procent, gevolgd door afvalstoffen (landfill, 18%), transport (17%) en de productie van water en elektriciteit (17%).

Bovenstaande figuur 1 laat duidelijk zien dat (naast de productie van energie en water) de bijdrage van CO2 luchtverontreiniging van afvalstoffen en transport aanzienlijk zijn. Een footprint die voor een groot deel door onszélf wordt geproduceerd; afval van huishoudens en uitlaatgassen van autoverkeer. Het grotendeels wegvallen van de raffinaderij geeft ons een ander beeld van de luchtverontreiniging. Hoe begrijpelijk het ook is te ageren tegen verontreiniging door de industrie, ook wijzelf dragen daar voor een aanzienlijk deel aan bij. 

Om broeikasgasemissies beter te kunnen vergelijken met andere landen worden deze ook uitgedrukt per inwoner (capita). Dit komt voor Curaçao uit op 14,5 ton/capita. Ofschoon een sterke vermindering t.o.v. 2015 (26,4 ton/capita) is het internationaal gezien vrij hoog. Ter vergelijking; de gemiddelde uitstoot van de wereld was 4,9 ton/capita, E.U. landen 7 ton/capita, Aruba 9,1 ton/cap en Colombia 1,5 ton/capita (2017).

Als we een berekening maken van de uitstoot per capita zónder raffinaderij en bijbehorende CRU komt deze uit op 7,7 ton/capita voor Curaçao. Dit cijfer is wat hoger dan de uitstoot van de E.U. landen en lager dan bijvoorbeeld Nederland (10,3 ton/capita in 2017).