Wet Bescherming persoonsgegevens

logo
Search

Wet Bescherming persoonsgegevens

Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (Afkondingsblad 2010, no 84)

Het artikel van deze wet dat toepasbaar is op het CBS is Artikel 23 lid 2

Artikel 23

1.Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken niet van toepassing voor zover:

a. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
b. de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;
c. dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
d. dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting of
e. dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, pa~sende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij of krachtens verordening wordt bepaald dan wel de Minister ontheffing heeft verleend. De Minister kan bij de verlening van ontheffing beperkingen en voorschriften opleggen.

2.Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek is niet van toepassing voor zover:

a. het onderzoek een algemeen belang dient,
b. de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is,
c. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost en
d. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordenansa nashonal di protekshon di dato personal​ (Boletin Ofisial Kòrsou 2010, nr.84)

E artíkulo ku ta aplikabel pa CBS di e lei di Protekshon di dato personal ta artikulo 23, inisio 2

Artíkulo 23

1. Sin kita balides di artíkulo 17 pa 22, e prohibishon di prosesá dato personal referí na dje den artíkulo 16 no ta aplikabel te asina leu ku:
a. esei sosodé ku outorisashon eksplísito di e persona konserní;
b. klaramente, e persona konserní a hasi e datonan públiko;
c. esei ta nesesario pa establesé, ehersé òf defendé un derecho hudisialmente;
d. esei ta nesesario pa kumpli ku un obligashon derivá di derecho internashonal òf
e. esei ta nesesario en bista di un interes general di peso, ta proveé garantia adekuá pa protekshon di privasidat i esei ta fihá mediante òf a base di un ordenansa, òf den kaso ku Minister duna dispensashon. Minister por imponé limitashon i instrukshon ora di otorgá un dispensashon asina.

2. E prohibishon di prosesá dato personal den sentido di artíkulo 16 pa investigashon sientífiko òf pa statistik no ta aplikabel te asina leu ku:

a. e investigashon ta sirbi un interes general,
b. e prosesamentu ta nesesario pa e investigashon òf e propósito statístiko en kuestion,
c. resultá ku ta imposibel pidi outorisashon eksplísito, òf te asina leu ku esei lo rekerí un esfuerso desproporshonal i
d. den su ehekushon, a proveé e garantianan nesesario pa no afektá privasidat di e persona konserní na un manera desproporshonal.


U kunt hier het gehele wet kunt u hier downloaden / Bo por 'download' e lei kompleto akinan: