Resultaten Conjunctuurenquête jaar 2017

logo
Search

Resultaten Conjunctuurenquête jaar 2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt enkele van de resultaten van de Conjunctuurenquête van 2017 bekend.

Doel van deze enquête is om op reguliere basis, twee maal per jaar, actuele informatie te kunnen verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers.

Voor dit onderzoek worden alle bedrijven met tien of meer werknemers bezocht. Van de bedrijven vanaf drie werknemers met minder dan tien werknemers wordt een steekproef genomen. Het is dus voor een deel een steekproefonderzoek. Door het nemen van een steekproef wordt een schatting gemaakt van de karakteristieken van de gehele populatie (alle bedrijven) en kunnen daardoor op een verantwoorde wijze uitspraken over de gehele populatie worden gedaan. Bepaalde financiële bedrijven, kleine eenmanszaken en stichtingen worden niet in het onderzoek meegenomen. Niet alle bedrijven op het eiland worden aldus door het CBS benaderd.

Belangrijkste resultaten Conjunctuur jaar 2017

  • Van de benaderde bedrijven hebben bijna 44 procent aangegeven dat zij hebben geïnvesteerd in de tweede helft van 2017. De percentage voor december 2017 bedroeg 47 procent.
     
  • Van de bedrijven heeft 35 procent aangegeven dat er van investeringsbelemmeringen sprake is geweest (vergeleken met december 2016 was dit 31%).
  • Het vertrouwen in de economie is naar de mening van de ondernemers ten opzichte van december 2016 wat verminderd. Het aandeel bedrijven wat heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie is verminderd, is toegenomen van 26 naar ruim 30 procent.
  • Het percentage bedrijven dat in december 2017 heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst, is in vergelijking met december 2016 wat toegenomen, van 55 naar 57 procent.
  • De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is de laatste helft van 2017 licht verslechterd. Deze blijft vooral matig, naar mening van 62 procent van de bedrijven (was 66% in december 2016).
  • Wat minder bedrijven hebben te maken gehad met een toename van de omzet. Dat percentage is afgenomen van 38 naar 36 procent in vergelijking met december 2016. Het aandeel bedrijven waar de omzet is afgenomen is met 1 procentpunt toegenomen naar bijna 49 procent.
  • Het aandeel bedrijven welke het jaar 2017 met een positief bedrijfsresultaat heeft afgesloten is uitgekomen op ruim 60 procent. Dit is 2 procentpunten hoger dan het bruto winstpercentage van december 2016. Nog geen 40 procent van de geïnterviewde bedrijven heeft afgelopen december aangegeven een negatief bedrijfsresultaat over 2017 te hebben behaald, een afname van 2 procentpunt ten opzichte van 2016. Helaas is het dus zo dat een hoog percentage bedrijven (ofschoon in afnemende mate) niet in staat is winst uit de onderneming te behalen. Opgemerkt dient te worden dat deze percentages géén inzicht geven in de omvang van de bedrijfsresultaten en evenmin in eventuele faillissementen.
  • Sinds 2016 is er een begin gemaakt met het opstellen van een conjunctuurindex. Dit aan de hand van het vertrouwen in de toekomst, de perceptie van het investeringsklimaat en de veranderingen van de omzetten (omzetmutaties). Deze zijn geaggregeerd in de vorm van een samengestelde index waarbij 100 als beginpunt is genomen. Sinds de vorming van het Land Curaçao eind 2010, vertoont de conjunctuurindex een duidelijk afnemende trend. Sinds medio 2014 is er van herstel sprake, met uitzondering van december 2015. Eind 2017 heeft dit herstel zich niet doorgezet en is het met 70 punten onveranderd gebleven in vergelijking met juni. Ten opzichte van december 2016 is het aldus afgenomen met 2 punten. Deze afname is te wijten aan de licht verslechterde situatie van het investeringsklimaat en de omzetmutaties. 

Meer informatie:

Op de homepage van de website van het CBS (www.cbs.cw) kunt u de folder “Resultaten Conjunctuurenquête jaar 2017” downloaden. Het CBS bedankt alle bedrijven voor de medewerking die zij aan dit onderzoek hebben gegeven.