Afname arbeidsproductiviteit in Curaҫao zet voort in de periode 2009 tot en met 2011

logo
Search

Afname arbeidsproductiviteit in Curaҫao zet voort in de periode 2009 tot en met 2011

Inleiding


De Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization, ILO) heeft de arbeidsproductiviteit uitgeroepen tot één van de 18 belangrijke indicatoren om, onder anderen, de ontwikkeling van de arbeidsmarkt te monitoren en landen met elkaar te kunnen vergelijken. Arbeidsproductiviteit wordt door ILO gedefinieerd als output per eenheid input, met input gemeten in aantal werkuren of aantal werkenden.


De arbeidsproductiviteit wordt dus gebruikt om het (gemiddelde) aantal goederen of diensten geproduceerd per uur of per individu te meten. Wanneer de productiviteit hoog is, is minder arbeid (personen of uren) nodig voor productie of wordt relatief meer geproduceerd met eenzelfde hoeveelheid arbeid. De mate van productiviteit is afhankelijk van de efficiëntie waarmee geproduceerd wordt. Deze wordt bepaald door de mate waarin gebruik wordt gemaakt van technologische innovaties (kapitaalgoederen) en de kwalificaties (opleiding, bekwaamheid, ervaring) van de werknemers. Ook andere factoren, bijvoorbeeld de mate van gezondheid van de werknemers, kunnen van invloed zijn op de efficiëntie waarmee geproduceerd wordt.


Economische groei kan alleen gerealiseerd worden indien er meer arbeid ingezet wordt of indien de productiviteit per eenheid arbeid toeneemt9. Economische groei wordt immers gemeten door de bruto toegevoegde waarde (totale output) in een jaar te vergelijken met het voorgaande jaar. Om de bruto toegevoegde waarde te verhogen moet dus meer arbeid ingezet worden of met eenzelfde hoeveelheid arbeid meer geproduceerd worden door per eenheid arbeid meer te produceren.


Bij het Centraal Bureau van Statistiek wordt de bruto toegevoegde waarde (BTW) per werkende in constante prijzen (gecorrigeerd voor inflatie) gebruikt om de arbeidsproductiviteit te meten. De bruto toegevoegde waarde is de bruto productie minus de operationele kosten (exclusief de lonen en salarissen, sociale lasten en afschrijvingen). De bruto toegevoegde waarde is dat deel (in waarde uitgedrukt) dat het bedrijf toegevoegd heeft aan de grondstof of het basisproduct dat zij ingekocht heeft om haar eindproduct te maken.


Een eerdere versie van dit tijdschrift10 heeft de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van Curaçao in de periode 2003 tot en met 2008 besproken. Volgens dit artikel bedroeg de gemiddelde groei van de TW11 per werkende in constante prijzen 1,1 procent in de periode 2003 tot en met 2007. Deze is echter naar -0,4 procent gedaald in de periode 2003 tot en met 2008 door een sterke daling van de TW bij de sector financiëledienstverlening en de nutsbedrijven in 2008. In dit artikel wordt de verdere ontwikkeling, tot en met 2011, van de TW per werkende in constante prijzen besproken.

Read more: