Leegstaand op Curaçao

logo
Search

Leegstaand op Curaçao

Een onderzoek naar de ontwikkeling van de woningleegstand tussen 2011 en 2017

De Curaçaose woningmarkt is ondoorzichtig. Een scherp en consistent beeld van de omstandigheden die hierop heersen ontbreekt. Om een bijdrage te kunnen leveren in het scheppen van transparantie over de toestand waarin de huidige woningmarkt verkeert, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zich voorgenomen om de meest elementaire marktomstandigheden te belichten. Gedoeld wordt op de marktkrachten. Gedoeld wordt op de vraag naar woningen en het aanbod aan woningen. In dit kader worden een tweetal onderzoeken uitgevoerd, namelijk een woningbehoefteonderzoek (dat betrekking heeft op de vraagzijde van de woningmarkt) en een leegstandonderzoek (dat betrekking heeft op het aanbodzijde van de woningmarkt).  

Het woningbehoefteonderzoek (wbo) is reeds in 2016 uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek is nagegaan hoeveel huishoudens er zijn die aangeven een woning nodig te hebben. Ook het leegstandsonderzoek (lo) is inmiddels uitgevoerd. Daartoe is via een telling in het veld nagegaan hoeveel leegstaande woningen momenteel op de woningmarkt voorkomen. Met dit onderzoek wordt een indicatie gegeven van het potentieel van de woningmarkt om effectief te kunnen inspelen op de vraag naar woningen. De resultaten van het leegstandsonderzoek worden in onderhavig rapport gepresenteerd.

Download het gehele publicatie hier