Type belastingen in het systeem van Nationale rekeningen Curaҫao, 2013

logo
Search

Type belastingen in het systeem van Nationale rekeningen Curaҫao, 2013

Inleiding


Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de begroting. In 2013 bedroeg de bijdrage aan de belastingen ongeveer 90 procent van de totale inkomsten.
In het systeem van nationale rekeningen worden de termen directe en indirecte belastingen niet meer gehanteerd. Volgens het systeem van nationale rekeningen (System of National Accounts (SNA) spreekt men over


-Belastingen op productie en invoer
-Belastingen op inkomen en vermogen


In dit systeem worden belastingen gezien als verdelingstransacties; dat zijn aan de ene kant transacties waarbij de toegevoegde waarde die in het productieproces vrijkomt wordt verdeeld over arbeid, kapitaal en overheid, en aan de andere kant transacties met betrekking tot de herverdeling van het inkomen en vermogen. Het doel van belastingheffing is maximalisering van de collectieve welvaart, dat onder andere wordt verkregen door herverdeling van inkomen en vermogen. Belastingen op productie en invoer hebben invloed op de hoogte van het bruto binnenlands product, terwijl de belastingen op inkomen en vermogen invloed hebben op het beschikbaar inkomen.
Dit artikel heeft tot doel inzicht te geven in de indeling van de verschillende soorten belastingen volgens het systeem van nationale rekeningen (SNA1993), Ter onderbouwing wordt de data van Curaçao 20131 geanalyseerd. In enkele tabellen is voor een reeks van jaren de data opgenomen ter informatie, maar in het kader van dit artikel worden ze niet verder geanalyseerd.

Read more: