De intermediare kosten van de niet financiële sector in Curaҫao: voorlopige resultaten

logo
Search

De intermediare kosten van de niet financiële sector in Curaҫao: voorlopige resultaten

Inleiding


In 2014 heeft het CBS, als onderdeel van de Nationale Rekeningen enquête, een onderzoek verricht naar het
intermediaire verbruik van bedrijven op Curaçao. Dit onderzoek had betrekking op de kosten gemaakt in 2013. Het
intermediaire verbruik van een bedrijf betreft het verbruik van goederen en diensten, al dan niet getransformeerd,
gedurende het productieproces van het bedrijf om, aan het einde van dit proces, tot een eindproduct te komen. Dit
eindproduct kan eventueel een onderdeel zijn van het productieproces van een ander bedrijf.
Een voorbeeld van goederen die getransformeerd worden in het productieproces zijn grondstoffen, bijvoorbeeld hout
dat bewerkt wordt tot meubelen. Er zijn ook goederen die nauwelijks getransformeerd worden gedurende het
productieproces. Dit komt voornamelijk voor bij het bedrijfstak Handel: deze goederen treden in grote hoeveelheden
toe tot het productieproces en bestaan aan het einde daarvan uit hetzelfde goed maar in kleinere aantallen (stuks,
dozijnen etc.).
Daarnaast zijn er intermediaire goederen die opgebruikt worden tijdens het productieproces, bijvoorbeeld
elektriciteit, water, gas, brandstof. Ook de diensten worden tijdens het productieproces opgebruikt: de tijd (aantal
uren/minuten) besteedt aan het verlenen van een dienst aan het ene bedrijf kan niet gebruikt worden voor diensten
aan een ander.
Het verbruik van duurzame goederen, dit zijn goederen met een verwachte levensduur langer dan 1 jaar,
bijvoorbeeld auto’s, machines, computers, worden niet gerekend tot het intermediaire verbruik. Deze goederen
worden in de Nationale Rekeningen als investering aangeduid. Ook de personeelskosten en de afschrijvingen op
vasta activa worden uitgesloten.
De intermediaire kosten zijn dus slechts een deel van de kosten die het bedrijf maakt om haar product of dienst te
kunnen leveren.
Het onderzoek naar het intermediaire verbruik van bedrijven op Curaçao wordt om de vijf jaar gehouden. Het doel
is om inzicht te krijgen in de structuur van de intermediaire kosten (verbruik van type producten/diensten) van de
bedrijven. Dit in tegenstelling tot de jaarlijkse Nationale Rekeningen enquête waar de aandacht gericht is op de
totaliteit van deze kosten.


De intermediaire kosten dienen als grondslag voor het opstellen van de vraag- en aanbodstabellen, wat een
onderdeel is van de Nationale Rekeningen. Deze tabellen geven inzicht in de intermediaire leveringen, de finale
consumptieve bestedingen, investeringen en exporten die samen de vraag naar goederen vormen. Daarnaast geven
de tabellen inzicht in het aanbod van goederen en diensten. Deze is opgebouwd uit lokaal geproduceerde en
geïmporteerde goederen en diensten.
Het artikel presenteert de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de intermediaire kosten van bedrijven van
de niet-financiële sector. Eerst wordt het aandeel van de intermediaire kosten per bedrijfstak en de voornaamste
producten en diensten van de niet-financiële sector gepresenteerd. Daarna wordt per bedrijfstak de belangrijkste
producten en diensten besproken.

Read more: