Inkomensverdeling en armoede in Curacao (Analyse Census 2011)

logo
Search

Inkomensverdeling en armoede in Curacao (Analyse Census 2011)

Gemeten aan het per capita nationaal inkomen behoort Curaçao samen met een aantal andere Caribische eilanden tot de
midden-inkomensgroep van landen in de wereld6. Een redelijk hoog nationaal inkomen is evenwel nog geen garantie
dat alle huishoudens en personen binnen die huishoudens over voldoende middelen beschikken om een gezond en
welvarend leven te kunnen leiden.
Aanvullende analyse over de verdeling van het nationale inkomen over de verschillende bevolkingsgroepen en het
toepassen van de armoedegrens zijn nodig om inzicht te verkrijgen in de inkomenssituatie van het land.
In voorgaande jaargangen van Modus zijn talrijke artikelen verschenen die de inkomensverdeling en armoede in
Curaçao belichtten. De gegevens die toen werden gebruikt waren vooral afkomstig uit arbeidskrachtenonderzoeken,
budgetonderzoeken en volkstellingen. Een groot gebrek was altijd dat er geen algemeen geaccepteerde armoedegrens
bestond. Het belang van een armoedegrens is gelegen in het feit dat daardoor doelgroepen scherp in beeld kunnen
worden gebracht, zodat het beleid zich efficiënt kan richten op die doelgroepen, en dat daardoor de ernst van de situatie
ook kwantitatief kan worden vastgesteld.
In 2008 publiceerde het CBS de resultaten van het onderzoek naar de berekening van de armoedegrens voor Curaçao.
De gebruikte methode werd gekozen in samenspraak met nationale en internationale experts en sluit goed aan bij de
internationale praktijk.
Met het beschikbaar komen van inkomensgegevens uit de Census van 2011 kan de analyse met betrekking tot de
inkomensverdeling worden geactualiseerd. Dit artikel zal daarom ook met name in het teken staan van de
inkomensverdeling en de analyse van de armoede met gebruik van de officiële armoedegrens. Waar mogelijk zal een
vergelijking gemaakt worden met de voorgaande volkstellingen en met andere landen.