Results of Business Cycle Survey first half year of 2017

logo
Search

Results of Business Cycle Survey first half year of 2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt enkele van de resultaten van de Conjunctuurenquête van juni 2017 bekend.

Doel van deze enquête is om op reguliere basis, twee maal per jaar, actuele informatie te kunnen verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers.

Voor dit onderzoek worden alle bedrijven met tien of meer werknemers bezocht. Van de bedrijven vanaf drie werknemers met minder dan tien werknemers wordt een steekproef genomen. Het is dus voor een deel een steekproefonderzoek. Door het nemen van een steekproef wordt een schatting gemaakt van de karakteristieken van de gehele populatie (alle bedrijven) en kunnen daardoor op een verantwoorde wijze uitspraken over de gehele populatie worden gedaan. Bepaalde financiële bedrijven, kleine eenmanszaken en stichtingen worden niet in het onderzoek meegenomen. Niet alle bedrijven op het eiland worden aldus door het CBS benaderd.

Belangrijkste resultaten Conjunctuur enquête 1ste halfjaar 2017

 -       Van de benaderde bedrijven hebben bijna 42 procent aangegeven dat zij hebben geïnvesteerd in de eerste helft van 2017. Dit is 5 procentpunten minder dan december 2016 en gelijk aan de situatie van juni 2016 toen dit percentage 42 procent bedroeg.

-       Van de bedrijven heeft 32 procent aangegeven dat er van investeringsbelemmeringen sprake is geweest, dit is vrijwel gelijk aan het percentage van december 2016 (31%).

-       Het vertrouwen in de economie is naar de mening van de ondernemers het afgelopen halfjaar wat verbeterd. Het percentage bedrijven wat heeft aangegeven dat het vertrouwen is verbeterd, is toegenomen van 4 naar 14 procent. Dat is opmerkelijk aangezien dat vertrouwen de afgelopen 10 perioden nooit meer is geweest dan 6 procent. Daarnaast hebben iets minder ondernemers, nu 24 procent, aangegeven dat het vertrouwen in de economie het afgelopen halfjaar is verslechterd. In december 2016 was dat nog 26 procent. Minder ondernemers hebben aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven; dit is afgenomen van 70 naar 63 procent.

-       Het vertrouwen in de toekomst is in de eerste helft van 2017 duidelijk toegenomen en wel 55 naar 60 procent. Het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven géén vertrouwen te hebben in de toekomst is bovendien afgenomen van 20 naar 14 procent per afgelopen juni.

-       De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is de eerste helft van 2017 licht verslechterd. Deze blijft vooral matig, naar mening van 66 procent van de bedrijven (evenveel als afgelopen december). Bijna 27 procent vindt het slecht (was 25% in december 2016) en slechts 7 procent van de bedrijven vind het investeringsklimaat goed (was 9%).

-       Wat minder bedrijven hebben te maken gehad met een toename van de omzet. Dat percentage is afgenomen van 39 naar 36 procent in vergelijking met december 2016. Het aandeel bedrijven waar de omzet is afgenomen is met 47 procent onveranderd gebleven.

-    Om een beeld te krijgen van het verloop van de conjunctuur is een conjunctuurindex opgesteld. Dit aan de hand van gegevens van vertrouwen in de toekomst, de perceptie van het investeringsklimaat en de veranderingen van de omzetten (omzetmutaties). Sinds 2010, vertoont de conjunctuurindex een afnemende trend. Daarna is er van herstel sprake, met uitzondering van december 2015. In 2016 heeft dit herstel zich doorgezet en de conjunctuurindex is per december 2016 op 72 punten uitgekomen waarna deze afgelopen halfjaar met 2 punten is afgenomen naar 70. Deze afname is te wijten aan de licht verslechterde situatie van het investeringsklimaat en de omzetmutaties.

Meer informatie:

Op de homepage van de website van het CBS (www.cbs.cw) kunt u de folder “Resultaten Conjunctuurenquête 1ste halfjaar 2017/Results Business Cycle Survey 1st half 2017” downloaden.

Het CBS bedankt alle bedrijven voor de medewerking die zij aan dit onderzoek hebben gegeven.